Handeslbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

 

§ 1 Generelt anvendelsesområde

1.1          Disse salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. januar 2016, anvendes i alle forretninger mellem PROFILTRYK og kunder
                   hos PROFILTRYK, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem PROFILTRYK og Kunden.

1.2          En Kunde er defineret som: kommercielle forhandlere med fokus på tekstiler, primært inden for brancherne: arbejdstøj,
                   sportsartikler, reklamegaver samt tekstiltrykkere og broderifirmaer.

1.3          Salgs- og leveringsbetingelserne udgør sammen med PROFILTRYK’s tilbud og ordrebekræftelser det samlede 
                   aftalegrundlag for PROFILTRYK’s salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til Kunde
                   (herefter kaldt ”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til
                   PROFILTRYK udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

1.4          Enhver fravigelse af disse betingelser kræver, at en tegningsberettiget person hos PROFILTRYK har godkendt
                   fravigelsen skriftligt.

1.5          Retligt relevante erklæringer og meddelelser, der skal afgives ifølge kontrakten med dig til os, skal være skriftlige
                   for at være gyldige. (For eksempel: deadlines, fejl, meddelelse om tilbagetrækning eller reduktion).

 

§ 2 Tilbud, ordrebekræftelse, priser og betalingsbetingelser

2.1          Vores tilbud er bindende i 14 dage fra tilbudsdatoen, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Der tages forbehold for
                   prisstigninger og trykfejl i kataloger, andre produktbeskrivelser eller dokumenter, herunder i elektronisk form. Hvis 
                   der i en bestemt sag ikke er aftalt andet gælder vores aktuelle priser ved aftalens indgåelse, AB lager, plus moms.

2.2          En bestilling af varer fra en Kundeanses for bindende fra modtagelsestidspunktet.

2.3          En ordrebekræftelse fra PROFILTRYK sker ved skriftlig ordrebekræftelse eller ved levering af varer. Hvis PROFILTRYK’s 
                   ordrebekræftelse ikke stemmer overens med Kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og Kundeikke ønsker at acceptere de 
                   uoverensstemmende vilkår, skal denne meddele det til PROFILTRYK skriftligt senest 8 dage efter modtagelse af 
                   ordrebekræftelsen. I modsat fald er Kunde bundet af ordrebekræftelsen.

2.4          En faktura sendes via E-mail som vedhæftet PDF fil. 
                   Der ydes 2% kontantrabat for betaling inden 8 dage, ellers 30 dage netto.

2.5          Ved for sen betaling opkræves morarenter svarende til 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til betaling sker. 
                   Ved første, anden og tredje rykker pålægges et gebyr på 100 kr. På anden rykker bliver der yderligere pålagt 350 kr. 
                   i kompensationsgebyr. Tredje rykker er et inkassovarsel der efter 10 dage og uden yderligere varsel, vil blive indgivet til
                   fogedretten. Alle beløb er ekskl. moms. PROFILTRYK forbeholder sig ret til at regulere den månedlige rentesats og 
                   kompensationsgebyr. Disse vilkår fraviger rentelovens § 9a, således: Såfremt PROFILTRYK overgiver en fordring til 
                   inkasso til for eksempel advokat, er det aftalt, at advokaten er berettiget til ved fastlæggelsen af inkassosalæret at tage 
                   udgangspunkt i Landsrettens takster for inkassosager gældende for 1. juli 2010. 
                   Bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002 med senere ændringer fraviges hermed.

2.6          Foreligger det rimelig tvivl om Kundens evne til at betale, er PROFILTRYK berettiget til at reducere kredittid, 
                   kræve betaling på forhånd eller kræve sikkerhed for fremtidige leverancer.

2.7          Kommer Kunde efter købets afslutning under konkurs eller rekonstruktionsbehandling, har PROFILTRYK, skønt der
                   eventuelt er givet henstand med betalingen, ret til at holde varer tilbage eller, hvis den er afsendt fra leveringsstedet, 
                   at hindre dens overgivelse til boet, indtil betryggende sikkerhed stilles for købesummens betaling til forfaldstid. Er tiden
                   for leveringen kommet, og boet ikke på sælgerens opfordring stiller sådan sikkerhed, kan PROFILTRYK hæve købet. 
                   Disse bestemmelser kommer også til anvendelse, hvis efter købets afslutning, køberen ved eksekution er fundet at
                   mangle midler til at betale sin gæld, eller han, om han er handlende, har standset sine betalinger, eller hans
                   formueforhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at han må antages, at ville være ude af stand til, at betale 
                   købesummen, når den forfalder.

2.8          For kontrakter hvor en specialtilpasset produktion af varerne er aftalt, og hvor Kundekommer under konkurs eller
                   rekonstruktionsbehandling efter købets afslutning, kan PROFILTRYK hæve aftalen straks.

 

§ 3 Fragtpriser

3.1          Fragtpriserne omfatter alle sædvanlige omkostninger ved pakning, leveringsdokumenter, transport- og
                   leveringsomkostninger med normal levering. Hvis der fra Kundens side er anmodet om ekspreslevering eller 
                   en anden lignende leveringsservice, skal de omkostninger som følger afholdes af Kunden.

3.2          Fragtpriser ved delleveringer:

3.2.1      Hvis en vare ved bestillingen er i restordre, og Kunden ønsker løbende levering i takt med varernes fremkomst til
                   PROFILTRYK, skal Kunden selv betale for fragten på alle leverancer.

3.2.2      Hvis en vare er komplet på lageret ved bestillingen, men ved pakning alligevel er i restordre, og Kunden ønsker løbende
                   levering i takt med varernes ankomst til PROFILTRYK, da betaler PROFILTRYK kun for første delleverance og Kunden
                   betaler for de øvrige.

 

§ 4 Leveringstid og forsinkelser

4.1          Leveringsdatoer er estimerede og ikke bindende, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Kunde og PROFILTRYK.

4.2          Misligholdelse af levering er underlagt den gældende lovgivning. Kundeskal afgive påmindelse inden at misligholdelse
                   kan gøres gældende.

4.3          Ved uagtsomt overtrædelse af en ellers udtrykkeligt aftalt bindende frist, eller hvis PROFILTRYK af en anden grund
                   er forsinket, er Kundepligtig at give en rimelig frist for, at PROFILTRYK kan gennemføre sin indsats. Udløber fristen
                   uden at levering er sket, kan Kundehæve aftalen. Hvis PROFILTRYK ikke kan opfylde den bindende leveringsfrist af
                   årsager, som er uden for vores kontrol, vil PROFILTRYK straks informere om forventet ny leveringstid. Hvis udførelsen
                   ikke er mulig inden for den nye leveringsperiode, har vi ret til at tilbagekalde hele eller en del af kontrakten. Er varerne
                   eventuelt allerede betalt, refunderer vi pengene.

4.4          Hvis det fejlslagne leveringsforsøg tjente til afhjælpning af en fristoverskridelse, som PROFILTRYK hæfter for, og som     
                   udgør en væsentlig kontraktmæssig eller anden retlig forpligtelse, er PROFILTRYK ansvarlig herfor i henhold til den 
                   gældende lovgivning. I tilfælde af simpel uagtsomhed er PROFILTRYK’s hæftelse dog begrænset til påregnelige og typisk
                   forekommende skader, som følge af fristoverskridelsen. Ved en væsentlig kontraktlig forpligtelse skal forstås en
                   forpligtelse, som har været bestemmende for Kundens indgåelse af kontrakten.

4.5          PROFILTRYK bærer ikke ansvar for forsinket levering, uanset om forsinkelsen skyldes forsinkelse eller restordre hos 
                   producenten eller andre forhold, som ligger uden for PROFILTRYK’s kontrol.

 

§ 5 Levering, risikoovergang, accept, misligholdelse af accept

5.1          Leverancer sker ab lager for Kundens regning og risiko, med en speditør efter vores valg. Risikoen for levering
                   overgår til Partner, når varerne overlades til speditøren.

5.2          Ved modtagelse skal Kundekontrollere de leverede varer. Transportskader skal anmeldes på dagen for modtagelsen
                   af leverancen både til speditøren samt til PROFILTRYK. Reklamation af skjulte transportskader, som ikke opdages,
                   eller som ikke kunne opdages ved modtagelsen af leverancen, skal ske så snart det er muligt og under alle 
                   omstændigheder senest en uge fra modtagelsen af leverancen. Reklamerer Kundeikke inden for de angivne tidsfrister,
                   mister Kunde sin ret til, at gøre krav gældende over for speditøren og/eller PROFILTRYK.

5.3          Kundeskal kontrollere varen ved modtagelse/levering. For at kunne påberåbe sig at en leverance er mangelfuld,
                   skal Partner, straks reklamere herom til PROFILTRYK, dog senest 8 dage fra fakturadato.

 

§ 6 Ejendomsforbehold

6.1          PROFILTRYK kan som et led i kontrakten kræve aftalt, at PROFILTRYK forbeholder sig ejendomsretten til de solgte
                   varer indtil Kunde har foretaget fuld og endelig gyldig betaling herfor.

6.2          For ejendomsforbeholdet i henhold til pkt. 6.1 gælder §§ 50 ff. i kapitel 11 i lov om kreditaftaler, 
                   senest lovbekendtgørelse nr. 1336 af 26/11 – 2015.

 

§ 7 Reklamation

7.1          Såfremt den leverede vare, aftalt mellem Kunde og PROFILTRYK, ikke lever op til de forventede egenskaber eller
                   generelt ikke egnet til det påtænkte brug, er PROFILTRYK forpligtet til en efterlevering. Dette gælder dog ikke, 
                   hvis vi lovmæssigt er berettiget til at nægte den supplerende ydelse. Kunde skal indrømme PROFILTRYK
                   en rimelig frist til efterlevering.

7.2          Reklamationskrav forudsætter, at Kunde har overholdt sin pligt til at undersøge varen umiddelbart efter modtagelsen.
                   Klager over skjulte fejl og mangler skal fremsættes ske senest 8 dage efter faktureringsdato, og forudsætter således
                   Kundens supplerende dybdegående undersøgelse af varerne efter modtagelsen. Det er Kundens ansvar at foranledige
                   varerne undersøgt for fejl og mangler før eventuelt efterbehandling (broderi, print, etc.), uanset om varerne skal 
                   sendes direkte til en tredje part.

7.3          Defekte varer skal sendes til os på et aftalt tidspunkt til et aftalt sted. Hvis varen allerede er leveret eller distribueres
                   til flere modtagere, vil omkostningerne til forsendelse af defekte varer være os uvedkommende. Ved hver returnering
                   skal anvendes og vedlægges PROFILTRYK’s returformular.

7.4          Kunde er ikke berettiget til at reducere købsprisen eller træde tilbage fra aftalen, før PROFILTRYK har efterleveret en ny
                   vare eller fortaget forbedring af den defekte vare.  Hvis reparationen/efterleveringen mislykkes tre gange, har Kunde ret
                   til at få reduceret købsprisen eller hæve købet.

7.5          Erstatningskrav for en defekt vare er kun gyldigt, hvis den efterfølgende efterlevering mislykkedes, forudsat, at
                   Kunde har lidt et dokumenteret tab og den svigtende efterlevering kan tilregnes PROFILTRYK som uagtsom
                   eller forsætlig.

 

§ 8 Varer – Returnering

8.1          Returnering af ubrugte, uforarbejdede varer accepteres, hvis leveringen ikke er sket for mere end fire uger
                   siden, medmindre varerne ikke er returnerbare ifølge nedenstående pkt. 8.2.

8.2          Følgende kan ikke returneres:

                   8.2.1      Individuelt indpakket skjorter fra producentens side, samt bluser/skjorter, der er taget ud af originalemballagen
                   8.2.2      Undertøj og strømper
                   8.2.3      Varer, der er videreforarbejdet, f.eks. med tryk, broderi, stonewashed og lignende.

 

8.3          De returnerede varer skal ledsages af PROFILTRYK’s returformular i udfyldt stand. Mangler formularen, 
                   afvises returneringen. Ved samlet returnering af flere leveringer kræves hver følgeseddel-nummer 
                   påført Returformular.

 

8.4          Hvis årsagen til returneringen er PROFILTRYK’s fejl.

8.4.1      Vi arrangerer gerne afhentning af varerne. Download en returformular og send den til info@profiltryk.dk 
                   Kunde vil derefter modtage en returformular i godkendt stand, som skal vedlægges returvarerne.

8.4.2      Hvis Kunde selv vil sende varerne retur, vær da opmærksom på at vi ikke kan modtage pakker på efterkrav,
                   da disse vil blive afvist af varemodtagelsen. Hvis det er en berettiget returnering, vil du modtage en kreditnota
                   på varernes værdi samt eventuelle forsendelsesomkostninger. 
                   Vi refunderer ikke for returnering via express/kurer og lignende.

8.5          Hvis årsagen til returnering er Kundens fejl.

                   8.5.1           Kunde kan selv sende varerne retur (ikke pr. efterkrav!), eller vi kan henter varerne på din regning.
                                      Vi accepterer kun varer retur i ubrugt stand og ikke varer nævnt under pkt. 8.2. Returnering skal ske
                                      senest 6 uger efter levering. Ekspeditionsgebyr udgør 25 % af fakturabeløbet. Efter modtagelse 
                                      krediteres 75% af prisen (minimumsbeløb kr. 150,00).
                   8.5.2           Hvis der under særlige omstændigheder er indgået en returaftale for så vidt angår indpakkede skjorter
                                      og bluser som er taget ud af original emballagen, erstattes kun 50% af fakturabeløb.

 

§ 9 Farver navne, størrelse samt specifikationer

9.1          Farvenavne og specifikationer i vores publikationer (katalog, Internet, m.v.) er ikke vedtaget standarder.

9.2          Konklusioner om visse dimensioner eller farver er umulige på baggrund af disse oplysninger. Selv inden 
                   for et mærke kan forskellige produkter (f.eks, polo og t-shirt) med samme størrelse have helt forskellige
                   dimensioner. Især de såkaldte Slim-Fit / Body-Fit-shirts reflekterer ikke nødvendigvis unisex produkter i 
                   samme mærke eller størrelser. Ved herre og dame skjorter vil måleskalaen være tilpasset hvert køn.

9.3          Ved forskellige artikler og mærker kan der være farveforskel i samme farve. Farver som er trykt i kataloget 
                   vil se forskellig ud alt efter lyskilder. Et trykt katalog afspejler derfor ikke den ægte tekstilfarve. Variationer 
                   i størrelser og farver begrunder derfor generelt ingen mangel krav. Varereturnering i henhold til § 8 forbliver
                   upåvirket. Det skal bemærkes indtrængende, at alle tekstilvare af bomuld eller en blanding af bomuld-polyester
                   skal vaskes før brug, på grund af de (helt uskadelige) kemiske rester i tekstiler, som kan føre til kemiske reaktioner
                   pga. sved under UV eksponering. Dette kan resultere i forvrængning af farverne, som forbliver selv efter
                   efterfølgende vaske. Klager over dette er generelt udelukket.

 

§ 10 Andre former for ansvar

10.1       Medmindre andet er anført i disse salgs- og leveringsbetingelser, hæfter vi for enhver misligholdelse af kontraktlige
                   og ikke-kontraktlige forpligtelser i henhold til relevante lovbestemmelser, dog er vi kun erstatningspligtige, 
                   såfremt Kunde har lidt et tab, og skaden kan tilregnes os som forsætlig eller groft uagtsom.

10.2       For misligholdelse ved simpel uagtsomhed, hæfter vi dog også, men kun for skader
                   10.2.1          På liv, lemmer eller helbred
                   10.2.2          Som følge af misligholdelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse, dvs. en forpligtelse, som har været
                                      bestemmende for Kundens indgåelse af kontrakten.  I dette tilfælde er vores ansvar begrænset til godtgørelse
                                      for påregnelige og typisk forekommende skader som følge af misligholdelsen.

10.3       De i pkt. 10.2.2 anførte ansvarsbegrænsninger gælder ikke, hvis vi forsætligt har skjult en defekt eller har givet en
                   garanti for kvaliteten af varerne. Det samme krav gælder for Kunde i henhold til lov om produktansvar.

10.4       Såfremt misligholdelse af en forpligtelse, ikke udmønter sig i en mangel ved varen, kan Kunde kun hæve kontrakten,
                   hvis vi ifalder ansvar for forsømmelse, dvs. hvis misligholdelsen kan tilregnes os som forsætlig eller groft uagtsom. 
                   Indirekte tab

10.5       Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er PROFILTRYK ikke ansvarlig over for Kunde for indirekte
                   tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller
                   groft uagtsomt.

 

§ 11 Frist for fremsættelse af krav

11.1       Kontrakt Kundens gensidige krav, eller eventuelle krav om sikkerhedsstillelse i forhold til tredjemand, skal – medmindre
                   andet er aftalt - for at kunne opretholdes fremsættes inden for de frister, som fremgår af den til enhver tid gældende 
                   lovgivning. Dog skal krav, der grunder sig i materialefejl eller mangler fremsættes inden ét år efter leveringen.

 

§ 12 Modregning og tilbageholdsret

12.1       Kunde er kun berettiget til at modregne i PROFILTRYK’s krav, såfremt modkravet enten er klar til at kunne fremsættes,
                   eller PROFILTRYK har anerkendt det, eller modkravet er ubestridt. Dette gælder også for, hvad angår krav, udsprunget
                   af Kundens klager eller indsigelser.

12.2       Kunde kan kun udøve tilbageholdsret, såfremt den tilbageholdte ydelse udspringer af samme købsaftale som modydelsen.

 

§ 13 Immaterielle rettigheder

13.1       Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser,
                   herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører PROFILTRYK. Krænkelse af tredjemands ret:

13.2       Kunde hæfter alene for krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder i forhold til PROFILTRYK, hvis den
                   er en følge af en kontrakt mellem Kunde og PROFILTRYK. Kunde er i så fald pligtig at friholde PROFILTRYK
                   for ethvert krav fra tredjemand i anledning af krænkelsen.

 

§ 14 Produktansvar

14.1       PROFILTRYK og Kunde er som mellemhandlere ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter
                   i det omfang et sådant ansvar følger af lovgivningen.

14.2       Såfremt produkter, som ved forkert eller uhensigtsmæssigt brug kan påføre slutkunden skader, ikke allerede er 
                   mærket tydeligt på produktet eller emballagen med oplysning om korrekt og hensigtsmæssig brug, er det Kundens
                   ansvar at sikre, at sådan mærkning sker inden levering til slutkunden. Er sådan mærkning ikke foretaget, kan Kunde
                   ikke gøre regreskrav gældende mod PROFILTRYK i produktansvarssager herom.

 

§ 15 Fortrolighed

15.1       Kunde må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge PROFILTRYK’s erhvervshemmeligheder
                   eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

15.2       Kunde må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over PROFILTRYK’s
                   fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 15.1. Kunde skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå,
                   at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

15.3       Kundens forpligtelser efter denne paragraf gælder under Kundens samhandel og uden tidsbegrænsning efter
                   samhandelens ophør uanset årsagen til ophøret.

 

§ 16 Uvirksomme regler m.m.

16.1       Skulle enkelte bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser helt eller delvist vise sig at være uvirksomme
                   eller regellogisk mangelfulde, forbliver de øvrige bestemmelser, eller dele deraf, gyldighedsmæssigt uberørte 
                   deraf. Den til enhver tid relevante gældende lovgivning træder da i stedet for de førstnævnte bestemmelser.

 

§ 17 Lovvalg og værneting

17.1       Lovvalg. Kundens samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

17.2       Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Kundens samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.